Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

27.5.2022 04:22

Slovník sporiteľa

 
 
Hľadaný výraz

Platenie príspevkov

Príspevky platí

  • a) účastník, ak tento zákon neustanovuje inak,
  • b) zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je účastníkom podľa § 5 ods. 1 písm. a), ak zamestnávateľ uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu podľa § 58.

Za zamestnanca, ktorý vykonáva práce, ktoré sú na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia zaradené do kategórie 3 alebo 4, a za zamestnanca, ktorý vykonáva práce tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj, platí príspevky zamestnávateľ. Účastník počas obdobia vykonávania týchto prác môže platiť príspevky.

Poberateľ dávky

Poberateľ dávky je fyzická osoba, ktorej doplnková dôchodková spoločnosť vypláca dávku podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka vyjadruje podiel účastníka na majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde. Majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu poberateľa dávky vyjadruje podiel poberateľa dávky na majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde.

Predmet zákona o DDS

Zákon o DDS upravuje doplnkové dôchodkové sporenie, organizáciu, financovanie a vykonávanie doplnkového dôchodkového sporenia, dohľad nad vykonávaním doplnkového dôchodkového sporenia a transformáciu doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

Prerušenie doplnkového dôchodkového sporenia

Účastník môže prerušiť doplnkové dôchodkové sporenie za podmienok určených v dávkovom pláne, ak zákon o DDS neustanovuje inak.
Účastníkovi uvedenému v § 5 ods. 1 písm. a) sa preruší doplnkové dôchodkové sporenie odo dňa nasledujúceho po skončení vykonávania činnosti zamestnanca, ak sa s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou nedohodne inak.
Zamestnancovi uvedenému v § 5 ods. 2 sa preruší doplnkové dôchodkové sporenie odo dňa nasledujúceho po skončení vykonávania prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4, alebo po skončení vykonávania prác tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj, ak sa s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou nedohodne inak.