Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

19.4.2019 16:50

Čo vás chráni

 • Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení

  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení upravuje činnosť doplnkových dôchodkových spoločností a doplnkových dôchodkových fondov (ďalej len „zákon o DDS"). Podľa zákona o DDS môžu v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia podnikať iba doplnkové dôchodkové spoločnosti, ktoré získali na túto činnosť povolenie od Národnej banky Slovenska. Zákon o DDS upravuje pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika, ktoré musia doplnkové dôchodkové spoločnosti dodržiavať pri investovaní majetku doplnkových dôchodkových fondov, čím sa sleduje obmedzenie dopadu nepriaznivého vývoja jedného cenného papiera na celý fond.

 • Dohľad Národnej banky Slovenska

  Na celý proces investovania dohliada Národná banka Slovenska (NBS) ako najvyšší dozorný orgán v oblasti trhu doplnkového dôchodkového sporenia. NBS rozhoduje o udelení povolení na činnosť spoločností, schvaľuje vznik fondov a štatúty doplnkových dôchodkových fondov a kontroluje doplnkové dôchodkové spoločnosti, či dodržiavajú zákonné predpisy a konajú v záujme sporiteľov a poberateľov dávok.

 • Depozitár

  Funkcia depozitára je rovnako vymedzená zákonom o DDS. Hlavnou úlohou depozitára je dohliadať na dodržiavanie zákonom stanovených pravidiel. Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde je zverený depozitárovi, ktorý takto získava úplný prehľad o všetkých transakciách s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde. Depozitár je garantom dodržiavania zákona a práv sporiteľov a zamestnávateľov podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zo strany doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, kontroluje správnosť určenia hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a z toho vyplývajúcej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky.

 • Samostatné účtovníctvo fondu

  O majetku fondu vedie doplnková dôchodková spoločnosť oddelené účtovníctvo, čo znamená, že záväzky doplnkovej spoločnosti nemôžu byť hradené z majetku vo fonde. Náklady fondu sú vymedzené zákonom a majetok vo fonde sa môže použiť iba za účelom investovania v medziach zákona. Účtovná závierka doplnkového dôchodkového fondu, ako doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, musí byť overená audítorom.