Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

8.8.2022 11:30

Slovník sporiteľa

 
 
Hľadaný výraz

Dedenie v doplnkovom dôchodkovom sporení

Aktuálna hodnota osobného účtu účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku je predmetom dedenia, ak zomretý účastník, poberateľ dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku v účastníckej zmluve neurčil ako oprávnenú osobu na vyplatenie aktuálnej hodnoty osobného účtu inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

Depozitársky poplatok

Poplatok za výkon činnosti depozitára, odvíja sa od priemernej ročnej hodnoty aktív doplnkového dôchodkového fondu. Depozitársky poplatok je cena za kontrolu správy majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde zo strany depozitára. Je nepriamym nákladom klienta. Je nákladom fondu.

Doplnková dôchodková jednotka

Doplnkové dôchodkové jednotky (DDJ) evidované na osobnom účte vyjadrujú podiel účastníka alebo poberateľa dávky na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.

Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky doplnkového dôchodkového fondu v deň výpočtu sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných účtoch všetkých účastníkov alebo poberateľov dávok v doplnkovom dôchodkovom fonde v deň výpočtu.

Doplnková dôchodková spoločnosť

Doplnková dôchodková spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na účel vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia, a to na základe povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (ďalej len "povolenie") udeleného Národnou bankou Slovenska.

Doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DDS") je

 • a) zhromažďovanie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej len "príspevky") od účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len "účastník") a zamestnávateľov na účel uvedený v odseku 2,
 • b) nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa tohto zákona,
 • c) vyplácanie dávok doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len "dávka").

Druhy dávok

Z doplnkového dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených zákonom o DDS vyplácajú tieto dávky:

 • a) doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme
 1.  doživotného doplnkového starobného dôchodku,
 2.  dočasného doplnkového starobného dôchodku,
 • b) doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme
 1. 1. doživotného doplnkového výsluhového dôchodku,
 2. 2. dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,
 • c) jednorazové vyrovnanie,
 • d) odstupné.