Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

23.4.2018 00:10

Právne informácie

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.ddstatrabanky.sk (ďalej len "internetová stránka") je Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s. (ďalej len "spoločnosť").

Právne informácie

Internetová stránka, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len "autorský zákon"). Výlučným nositeľom majetkových autorských práv k internetovej stránke je spoločnosť.

Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky alebo jej časti je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazuje.

Údaje uvedené na internetovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

Spoločnosť nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetovej stránky. Spoločnosť tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje táto internetová stránka.

 

Ochrana proti praniu špinavých peňazí

S cieľom zabrániť zneužitie spoločnosti pre účely legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu má spoločnosť spolu s materskou spoločnosťou (Tatra banka, a.s.) a jej inými dcérskymi spoločnosťami vydanú Koncepciu ochrany pred zneužitím banky a jej dcérskych spoločností pre účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Koncepcia ochrany rešpektuje uznávané medzinárodné štandardy, predpisy platné v EU, zákony Slovenskej republiky ako aj podzákonné normy platné v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Obsahuje základné princípy, ktoré banka a jej dcérske spoločnosti uplatňujú ako vo vzťahu ku klientom, tak aj vo vzťahu k vlastným zamestnancom s cieľom, zabrániť ich zneužitie na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

 

Ochrana proti praniu špinavých peňazí

Ochrana osobných údajov

Informácia podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je spoločnosť Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s. so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3857/B (ďalej len „DDS Tatra banky").

Sprostredkovateľmi sú spoločnosti:
-Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava za účelom vedenia a spravovania klientskych databáz, výkonu správy registratúrnych záznamov DDS Tatra banky podľa osobitného predpisu;

-Tatra billing, s. r. o., Rajská 7, 811 08 Bratislava za účelom zabezpečenia činnosti tlače, hromadnej korešpondencie, prípravy zásielok (ich obálkovania), evidencie zásielok, odovzdania zásielok do distribúcie;

Sprostredkovateľmi sú aj externí predajcovia, ktorí si plnia oznamovaciu povinnosť podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri uzatvorení zmluvy s klientom, resp. už pri rokovaní o uzatvorení zmluvy.

Účelom spracúvania osobných údajov je správa záväzkového vzťahu medzi klientom a DDS Tatra banky v súlade s ustanoveniami zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účely uvedené v § 28a zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a účely dohodnuté v zmluvnej dokumentácii alebo v dokumentoch upravujúcich predzmluvné vzťahy medzi klientom a DDS Tatra banky.

Zoznam resp. rozsah osobných údajov spracúvaných spoločnosťou určujú právne predpisy, zoznam resp. rozsah osobných údajov môže byť tiež určený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná. V prípade, že sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu klienta zoznam resp. rozsah údajov určuje klient priamo v súhlase.

Osobné údaje je klient povinný poskytnúť DDS Tatra banky, ak tak stanovuje osobitný zákon.
Povinnosť poskytnúť požadované osobné údaje stanovujú najmä tieto zákony:
a) zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b) zákon č. 298/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov, ak túto povinnosť ukladá zákon, je DDS Tatra banky oprávnená odmietnuť uzavrieť s klientom obchod.

Povinnosť poskytnúť požadované osobné údaje môže byť uložená aj priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Príslušné právne predpisy určujú aj rozsah poskytnutých osobných údajov, osobné údaje poskytnuté nad rozsah stanovený príslušnými právnymi predpismi sú spracúvané na základe súhlasu klienta.

V prípade, ak povinnosť poskytnúť osobné údaje DDS Tatra banky nie je stanovená príslušným zákonom, resp. priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná poskytuje osobné údaje klient DDS Tatra banky dobrovoľne. Pokiaľ sú osobné údaje poskytované dobrovoľne, sú poskytované dobrovoľne nad rámec príslušných právnych predpisov, tieto sú spracúvané na základe zmluvy medzi klientom a DDS Tatra banky alebo na základe úkonov, ktorými sa zavádzajú predzmluvné vzťahy alebo opatrenia medzi klientom a DDS Tatra banky.

Na základe písomného súhlasu klienta sú osobné údaje poskytované Tatra banke, a. s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, a to za účelom súvisiacim s plnením zákonných či zmluvných povinností DDS Tatra banky pri výkone jej činnosti, alebo v súvislosti so získavaním výhod od Tatra banky, a. s. a to vždy v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie konkrétneho účelu spracovania a výlučne na tieto účely. Osobné údaje klienta nebudú sprístupnené alebo poskytnuté ďalším tretím osobám - okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, priamo vykonateľný právne záväzným akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo ak je sprístupnenie alebo poskytnutie zmluvne dohodnuté medzi DDS Tatra banky a klientom.

Osobné údaje svojich klientov DDS Tatra banky nezverejňuje.

Oprávnenie získavať osobné údaje v mene DDS Tatra banky vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov alebo zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.
Potvrdenie o tom, že ide o oprávnenú osobu, ktorá získava osobné údaje v mene DDS Tatra banky môže klient žiadať od DDS Tatra banky písomnou formou na adrese:
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené najmä v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle citovaného ustanovenia zákona má dotknutá osoba najmä právo vyžadovať informácie o spracúvaní jej osobných údajov, zoznam osobných údajov, informácie o zdroji z ktorého boli osobné údaje získané, tiež právo vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania ako aj ďalšie práva podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Zásady používania súborov cookies

V súlade s  § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na  možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies
Používaním stránok prevádzkovaných Tatra banka, a.s. vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Tatra banka group nepoužíva údaje získané používaním cookies na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?
Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.